[M.S.Pattar vs Govt of N.C.T. of Delhi. AIR 2002 Del 133. Devinder Gupta and Sanjay Kishan Kaul (JJ)]